Võrdle tooteid

1. Kaebuse esitamine

1.1 Ostjal on õigus puudusega kauba puhul esitada Müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates ostmise kuupäevast.

1.2 Puuduse avastamisel tuleb viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest, teavitada sellest Müüjat.

1.3 Kui Müüjal on põhjust kahelda selles, kas tootel ilmnenud viga on tingitud tootmispraagist või tarbija süül, tõendatakse vea tekke põhjused ekspertiisis.

1.4 Esimese kuue kuu jooksul alates kauba kättesaamisest on puuduste tekkimise põhjuste tõendamise kohustus Müüjal.


1.5 Kui on tuvastatud, et puudus ei olnud põhjustatud mittesihipärasest kasutamisest tulenevalt, kannab Müüja asja parandamise- või asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud.

1.6 Kaebuste vastuvõtmise aluseks on Müüja poolt väljastatud ostu tõendav dokument.

2. Garantiiaeg2.1 Müüja annab kaubale garantii vastavalt tootja poolt ette nähtud garantiitingimustele ja Eesti Vabariigi seadustele.

2.2 Müüja on kohustatud lubatud perioodil kõrvaldama defektid mida tootja määratleb oma garantiitingimustes.

2.3 Garantiiaeg hakkab kehtima kauba väljastamise saatedokumendi kuupäevast.

3. Garantii alla ei kuulu3.1 Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud juhuslikust või tahtlikust vigastamisest või seadme sisemusse sattunud võõrkehadest (kõrvalised esemed, vedelikud, putukad, üleliigne tolm jne.).


3.2 Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine, seadme elektroonika kahjustused, mittekorras pistikupesad, elektri- ja telefonivõrgu ülepingest ning katkestustest tekitatud kahjustused jne.).


3.3 Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.


3.4 Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud teenindusest või modifikatsioonist, mida on teostanud Müüja poolt mittevolitatud isik.


3.5 Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest ja kasutamisjuhendi nõuete eiramisest.


3.6 Ekspluatatsioonihäired, mis on tekkinud äikese või mõne muu loodusjõu tagajärjel.


3.7 Garantii alla ei kuulu liikuvate mehaaniliste detailide kulumine.